Všeobecné obchodné podmienky

Uskutočnením objednávky objednávateľ bezvýhradne súhlasí s týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. v platnom znení uvedené nižšie:

Vymedzenie pojmov 


Tovar

je akýkoľvek tovar, služba predávaný prostredníctvom dodávateľa na internetovej stránke www.huby.sk


Dodávateľ: 

Martin Rajtar Mykoforest
Veľčice 133, 951 71
IČO: 41041879, DIČ:1049833851,  
Bankové spojenie: IBAN SK90 1100 0000 0026 1181 2154

Zapísaný: v ŽR SR Obvodného úradu Nitra Číslo živnostenského registra: 431 - 5009

ďalej len "dodávateľ"


Objednávateľ:  

Akákoľvek fyzická, alebo právnická osoba spôsobilá na právne úkony

Objednávateľ objednáva u dodávateľa tovar, službu podľa jeho želania prostredníctvom zmluvy na diaľku a vyslovene súhlasí s týmito obchodnými podmienkami. 

Zásady

Obchodné podmienky sú platné pre objednávky prijaté v reálnom čase, platia  podmienky uvedené v zákonoch 40/1964 Z.z.(Občiansky zákonník),102/2014 Z.z.(o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov), zákon č.250/2007 Z.z. (Zákon o ochrane spotrebiteľa), zákon č. 122/2013 Z.z.(Zákon o ochrane osobných údajov), zákon č.391/2015 Z.z. a platia iba na území Slovenskej republiky a vo vzťahu k sídlu objednávateľa. 

Spôsob objednania a dodania tovaru a služieb 


Objednávka a popis tovaru

Objednávku je možné zaslať dodávateľovi zo strany objednávateľa výhradne prostredníctvom internetového obchodu www.huby.sk, prípadne prostredníctvom elektronickej komunikácie formou emailu. Tovar nieje možné objednať telefonicky.

Dodávateľ zaznačí objednávku objednávateľa vo svojich interných systémoch a následne ju spracuje, zároveň s prijatím objednávky zašle objednávateľovi potvrdenie o prijatí objednávky na jeho uvedený email.

Objednávka sa  považuje za záväznú pre obidve strany, t.j. objednávateľ objednávkou prehlasuje, že si tovar záväzne objednáva u dodávateľa, dodávateľ tiež berie objednávku za záväznú. Objednávateľ má právo až do momentu vyexpedovania objednávky na jej bezplatné stornovanie len na tovar ktorý je aktuálne skladom. To ale neplatí pre tovar ktorý sa pripravuje na základe individuálnej požiadavky požiadavky zákazníka.

Dodávateľ si však vyhradzuje právo vystornovať objednávku keď nadobudne podozrenie, že sa jedná o objednávku, ktorú objednávateľ vykonal s úmyslom poškodiť objednávateľa alebo dodávateľa. Prípadne požadovať od objednávateľa uhradenie plnej čiastky tovaru a služieb pred odoslaním tovaru.

Dodávateľ si vyhradzuje právo nedodať objednaný tovar, ak nieje vo vysokej kvalite nakoľko sa jedná o živý biologický organizmus.   

Fotografie uvedené na internetovej stránke dodávateľa sú ilustračné. Na fotografiách sú zobrazené huby, ktoré sú pestované za optimálnych podmienok.

Cena tovaru

Cena tovaru je uvedená v platnej mene Euro, znak meny €. Uvedené ceny nezahŕňajú výšku poštovného a balného.

Dodávateľ si vyhradzuje právo na 100% zálohu objednávky od zákazníka, ktorého balík sa už v minulosti neprevzatý vrátil, prípadne ho zákazník odmietol prevziať u dopravcu. V prípade, že zákazník znova neprevezme objednaný tovar, zložená záloha prepadne v prospech dodávateľa. 

Dodanie tovaru

Objednaný tovar dodávame  označený a zabalený prostredníctvom kuriérskej spoločnosti. Alebo po predošlej dohode  aj formou osobného odberu v prevádzke firmy. K hodnote objednaného tovaru účtujeme náklady spojené s dodaním tovaru prostredníctvom kuriérskej spoločnosti.

Zákazník sa zaväzuje, že po prijatí oznámenia o odoslaní objednávky prevezme tovar v čo najkratšom čase, aby nedošlo k poškodeniu, prípadne znehodnoteniu tovaru. V prípade, že zákazník neprevezme tovar bezodkladne, prechádza nebezpečenstvo hroziace z dôvodu poškodenia a znehodnotenia na objednávateľa.

Balíky pripravujeme priamo v deň odoslania, čím zaručujeme maximálnu čerstvosť a kvalitu dodávaného materiálu. Po oznámení uloženia zásielky sa ju snažte, prosím, čo najskôr vyzdvihnúť.

Zákazník je oboznámený, že v prípade  bezdôvodného odmietnutia tovaru je dodávateľ oprávnený vyžadovať úhradu oprávnených nákladov vynaložených na odoslanie objednávky objednávateľovi. Tieto náklady odošle vo forme faktúry na adresu zákazníka a zákazník je povinný ju bezodkladne uhradiť. Toto ustanovenie neplatí v prípade, že zákazník včas (aspoň deň vopred) pred expedíciou zásielky toto oznámil dodávateľovi a dodávateľ toto oznámenie potvrdil.

Vlastnícke právo k tovaru a jeho nebezpečenstvo hroziacej škody prechádza na objednávateľa dňom prevzatia a zaplatenia tovaru na pošte, kuriérovi, alebo pri osobnom prevzatí. Od uvedeného momentu nezodpovedá dodávateľ za škody na majetku, zdraví, prípadne iné škody spôsobené tovarom, prípadne jeho užívaním.

Dostupnosť tovaru a dodacie termíny

Dodávateľ upozorňuje, že nie všetok tovar je ihneď k odberu! Niektorý tovar vyžaduje špeciálne požiadavky na uskladnenie a zabezpečenie maximálnej kvality.

Dodávateľ sa zaväzuje, že uvedený termín doručenia  sa bude snažiť dodržať, avšak v prípade nepredvídateľných podmienok si vyhradzuje právo pozmeniť tento termín, prípadne tovar nedodať.

Objednávky vybavujeme v došlom poradí. Balíky pripravujeme priamo v deň odoslania, čím zaručujeme maximálnu čerstvosť dodávaného tovaru. Po oznámení uloženia zásielky na pošte sa ju snažte, prosím, čo najskôr vyzdvihnúť.

Reklamácie a vrátenie tovaru


Záruka, vrátenie tovaru, reklamácie

V zmysle§ 3 ods.1.)  zákona č. 250/2007 Z.z. má zákazník právo na reklamáciu, pokiaľ nami dodaný tovar nespĺňa deklarované parametre alebo nespĺňa očakávania zákazníka.

Podmienky na uplatnenie reklamácie

Zákazník je povinný reklamáciu podať písomne na adresu dodávateľa, alebo formou elektronickej komunikácie. Dodávateľ nezodpovedá za nedoručenie emailovej správy do schránky prevádzkovateľa, prípadne za stratu reklamácie prostredníctvom pošty, t.j. nedoručenie obyčajnej poštovej obálky. Príjem emailovej reklamácie dodávateľ potvrdí písomne formou emailu. 

Zákazník je povinný pri uplatnení reklamácie postupovať nasledovne v zmysle§ 34 a násl. Zákona č. 40/1964 Z.z. a preto je povinný pri reklamácii postupovať nasledovne:

- uviesť číslo dodacej faktúry, ktorej sa reklamácia týka
- názov a počet reklamovaných položiek
- uviesť meno, priezvisko, adresu, telefonický a emailový kontakt zákazníka
- popis reklamácie a jej dôvod
- označiť dátum prevzatia zásielky u dopravcu.

V prípade, že dôjde k neúmyselnej zámene tovaru, má zákazník právo ponechať si tovar.

V prípade, že zákazník požaduje vrátenie peňazí za poškodený tovar, prípadne jemu nevyhovujúci tovar, je povinný reklamovaný tovar na svoje náklady vrátiť na adresu prevádzkarne dodávateľa. V prípade, že odmietne objednávateľ uvedený tovar vrátiť, reklamácia sa považuje za neopodstatnenú. 

Dodávateľ je povinný o reklamácii rozhodnúť bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia reklamácie. O forme vybavenia reklamácie rozhoduje vždy dodávateľ mimo vyslovene zákonom stanovených podmienok. Snahou dodávateľa je, aby reklamácia bola vybavená čo najskôr a k spokojnosti zákazníka, avšak každá reklamácia je posudzovaná individuálne.

Ostatné dojednania

Dodávateľ nezodpovedá za vady na tovare spôsobené mechanickým poškodením, neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou, alebo zásahom „Vyššej moci", nesprávnym zaobchádzaním v rozpore s návodom na použitie, prípadne nesprávnym pestovaním. 

Ostatné práva a povinnosti neupravené v reklamačnom poriadku sa riadia príslušnými právnymi predpismi v zmysle zákonov SR.

Právo na vrátenie tovaru bez uvedenia dôvodu

Zákazník má v zmysle zákona právo na vrátenie tovaru do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru pri nákupe prostredníctvom zásielkového obchodu, prostredníctvom FORMULÁRU na odstúpenie od zmluvy. (tlačivo môžete vyplniť a vytlačiť)

Zákazník toto právo môže využiť pri dodržaní tejto zákonnej lehoty, t.j. do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru od prepravcu (rozhodujúci je dátum uvedený na poštovej resp. kuriérskej sprievodke), resp. deň vyzdvihnutia osobného odberu osobne v prevádzke dodávateľa.

Zákazník musí vrátiť tovar neporušený, nepoškodený a s pôvodným obalom, t.j. bez náznaku poškodenia. V prípade, že sa jedná o tovar, ktorý zákazníkovi nevyhovuje, resp. nespĺňa jeho predstavu, tiež má právo využiť túto možnosť.

Zákazník je oprávnený vrátiť uvedený tovar v obyčajnom poštovom balíku na adresu prevádzkarne bez dobierky s uvedením, či si želá vrátiť peniaze prostredníctvom poštovej poukážky, prípadne uvedie číslo bankového účtu. Zároveň k zásielke priloží fotokópiu dodacej faktúry a vyznačí vrátený tovar, a môže pripojiť stručný sprievodný list. V prípade absencie sprievodného listu, tj. ak nebude možné identifikovať, čo zákazník požaduje, bude sa prihliadať na zásielku ako neurčenú a bude odložená do doby, kým nás zákazník nekontaktuje. Na odstúpenie od zmluvy v zmysle zákona č.102/2014 Z.z.je možné využiť FORMULÁR na odstúpenie od zmluvy. (tlačivo môžete vyplniť a vytlačiť).

Zákazník hradí všetky náklady spojené s odoslaním tovaru na adresu dodávateľa (uvedená v záhlaví týchto podmienok). Zákazník nesie plnú zodpovednosť za prepravovaný tovar až do okamihu prevzatia tovaru dodávateľom, či jeho povereným zamestnancom. Dodávateľ za úkon odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa tohto bodu neúčtuje žiaden manipulačný poplatok. 

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Ochrana osobných údajov  

Na základe Vašej objednávky a v súlade s § 6  zákona č. 122/2013 Z.z. (Ďalej len „zákon ochrane osobných údajov“) je dodávateľ oprávnený spracovávať Vaše osobné údaje, ako aj údaje o vašich nákupných zvyklostiach počas celej doby spracovávania osobných údajov. Objednávateľ prehlasuje, že všetky údaje, ktoré poskytol dodávateľovi, poskytol dobrovoľne a bez nátlaku. Práva zákazníka na ochranu osobných údajov sú ukotvené v § 28 zákona č. 122/2013 z.z. Máte právo na informácie, ich odpis a opravu osobných údajov v informačných systémoch dodávateľa.  Osobné údaje, ktoré poskytnete musia byť pravdivé, prípadné zmeny v osobných údajoch ste povinný bezodkladne nahlásiť dodávateľovi. Súhlas na spracovanie osobných údajov poskytujete na dobu neurčitú, pričom ste oprávnený tento súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Z uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane.

Výnimkou je poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi za účelom doručenia zásielky.

Záverečné ustanovenia

Dodávateľ nezodpovedá za škody na majetku, zdraví či prípadne inej ujmy (či už psychickej, alebo fyzickej), ktorá vznikne objednávateľovi objednávkou, vyzdvihnutím tovaru, používaním tovaru, prípadne činnosťami s tým spojených, čítaním textov, prípadne nesprávnym pochopením týchto textov.  Dodávateľ si vyhradzuje právo na miernu odchýľku vo farebnom odtieni farby zverejnených obrázkov. Uvedené fotky sú ilustračné a fotografie zverejnené sú vyhotovené za účelom čo najvernejšie priblížiť návštevníkom ponúkaný tovar.

Dodávateľ sa zaväzuje, že všetky spory, ktoré vzniknú z titulu obchodných zmlúv, spotrebiteľských zmlúv, či iných právnych aktov bude prednostne všetky spory riešiť mimosúdnou dohodou s druhou zmluvnou stranou, pri ich dohode bude dbať na dobré mravy a na výslovný súhlas oboch strán. 

Tieto obchodné podmienky nadobudli účinnosť dňom zverejnenia na internetovej stránke prevádzkovateľa. Tieto obchodné podmienky sú aj k nahliadnutiu v prevádzke dodávateľa na požiadanie, prípadne sú poskytnuté za skutočné náklady v tlačenej forme žiadateľovi. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú aj na už predošlé zmluvy, avšak ktorákoľvek zmluvná strana má právo namietať do 15 dní od zverejnenia na internetovej stránke www.huby.sk

Tieto obchodné podmienky upravujú akýkoľvek kontakt zákazníka s obchodníkom pri návšteve jeho internetového sídla resp. samotnej prevádzky. 

Návštevník, objednávateľ prehlasuje, že si pred kúpou tieto obchodné podmienky prečítal, porozumel ich obsahu a na znak ich súhlasu si uvedený tovar objednal. Návštevník, objednávateľ môže do 15 kalendárnych dní písomne v sídle dodávateľa podať námietky voči týmto obchodným podmienkam, prípadne ich časti o čom dodávateľ do 30 dní písomne vyhotoví a zašle stanovisko k jeho námietkam.  Návštevník, objednávateľ prehlasuje, že je právne spôsobilý na právne úkony, jeho právna spôsobilosť nie je ničím obmedzená. V prípade, že sa jedná o neplnoletého objednávateľa, návštevníka je povinný túto skutočnosť oznámiť svojmu zákonnému zástupcovi. Návštevník, objednávateľ prehlasuje, že všetky údaje, ktoré uviedol sú pravdivé a presné a nesie za ich nesprávnosť plnú zodpovednosť. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok kedykoľvek bez predchádzajúceho súhlasu. Povinnosť písomného oznámenia o zmene týchto podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke dodávateľa. Má sa za to, že ak návštevník, objednávateľ do 15 dní písomne v sídle dodávateľa nepodá námietky s týmito podmienkami bezvýhradne súhlasí. 

Ostatné situácie, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú v zmysle právneho poriadku SR, dobrými mravmi či obojstrannou výslovnou dohodou platné v čase uzatvorenia objednávky.

Dodávateľ informuje spotrebiteľa, že spory (až po využití všetkých dostupných prostriedkov ako je reklamácia, či žiadosť zákazníka a zákazník obdržal buď zamietavé stanovisko, alebo žiadne stanovisko do 30 dní), ktoré vznikli zo zmlúv uzavretých po 1.2.2016 je možné vyriešiť aj alternatívnym spôsobom riešenia sporov cez subjekt ARS v zmysle zákona č.391/2015 Z.z. Alternatívne riešenie sporov ( ďalej len "ARS") môže využiť len spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. ARS riešenie sporov je odplatná služba, kde je výška poplatku maximálne 5 € s DPH, týka sa len zmlúv uzatvorených na diaľku a ich hodnota musí prevyšovať sumu 20 €. Zoznam subjektov ARS je nasledovný: ARS riešenie sporov prípadne je možné sa priamo obrátiť na: 

Adresa na doručovanie:

Slovenská obchodná inšpekcia
ústredný inšpektorát
Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
Prievozská 32, p. p. 29
827 99 Bratislava 27

Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefonické číslo: +421 2 582 72 123
Fax: +421 2 534 14 996

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel.: 037/7720 001
tel.: 037/7720 034
fax: 037/ 7720 024
e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.